Oznámenie o dočasných opatreniach prijatých v dôsledku šírenia koronavírusu, smerujúcich k podpore agropotravinárskeho sektora PDF Tlačiť E-mail

Správa PPA

Európska komisia prijala balík výnimočných opatrení na ďalšiu podporu segmentov agropotravinárskeho sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia koronavírusu.

V rámci výnimočných opatrení EK prijala tri nariadenia, ktorými povoľuje dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, a to z dôvodu vážnej nerovnováhy na trhoch v sektoroch zemiakov, mlieka a mliečnych výrobkov a živých stromov, rastlín a rezaných kvetov.
Cieľom je podporiť a pomôcť stabilizovať dotknuté sektory prostredníctvom vlastných trhových opatrení hospodárskych subjektov po dobu najviac 6 mesiacov, so začiatkom plynutia uvedeným v jednotlivých nariadeniach, a za dodržania pravidiel fungovania vnútorného trhu.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Protimonopolným úradom SR Vás touto cestou informuje o nasledovných dočasných opatreniach prijatých v dôsledku šírenia koronavírusu, smerujúcich k podpore agropotravinárskeho sektora.

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 4. 5. 2020 prijala balík výnimočných opatrení na ďalšiu podporu segmentov

agropotravinárskeho sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia koronavírusu.


V rámci výnimočných opatrení EK prijala tri nariadenia, ktorými povoľuje dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ

v oblasti hospodárskej súťaže, a to z dôvodu vážnej nerovnováhy na trhoch v sektoroch

· zemiakov,

· mlieka a mliečnych výrobkov a taktiež

· živých stromov, rastlín a rezaných kvetov.

Cieľom je výlučne podporiť a pomôcť stabilizovať dotknuté sektory prostredníctvom vlastných trhových

opatrení hospodárskych subjektov po dobu najviac 6 mesiacov, so začiatkom plynutia uvedeným

v jednotlivých nariadeniach, a za dodržania pravidiel fungovania vnútorného trhu.

EK tak poľnohospodárom, výrobcom, združeniam a organizáciám s uvedenými komoditami

dočasne povoľuje dohody a rozhodnutia, ktoré zahŕňajú:

· spoločné stiahnutie zemiakov z trhu a ich bezplatnú distribúciu, spracovanie na ďalšie

účely, skladovanie, spoločnú propagáciu a dočasné plánovanie ich produkcie,

· spoločné plánovanie výroby surového mlieka v súlade s meniacou sa štruktúrou dopytu

a s objemom výroby, spoločné stiahnutie živých rastlín a kvetov z trhu alebo bezplatnú

distribúciu, spoločnú propagáciu na podporu ich predaja a dočasné plánovanie produkcie.

Prijaté nariadenia EK v uvedených sektoroch istým spôsobom zmierňujú ustanovenia článku 101 Zmluvy
o fungovaní EÚ, ktorými sa zakazuje uzatváranie protisúťažných dohôd.

Protimonopolný úrad SR zdôraznil, že dočasné zmiernenie pravidiel v sektoroch

sa v zmysle nariadení EK vzťahuje len na určité dohody a rozhodnutia, cieľom ktorých

je výlučne stabilizovať dotknuté sektory počas vymedzeného obdobia a ktoré nenarušia

fungovanie vnútorného trhu. Uvedené dočasné výnimky sa netýkajú ťažkých kartelov,

ako sú dohody o cenách, rozdelení trhu či bid rigging.

Dohody a rozhodnutia prijaté poľnohospodármi, združeniami poľnohospodárov, uznanými

organizáciami výrobcov a ich združeniami a uznanými medziodvetvovými organizáciami

na základe vykonávacích nariadení EK sú povolené na dočasnú dobu 6 mesiacov

odo dňa 1.4.2020 v rámci sektoru mlieka a mliečnych výrobkov a od dňa 5.5.2020

v rámci sektoru zemiakov a živých stromov, rastlín a rezaných kvetov, pričom EK môže túto dobu predĺžiť.

Výrobcovia, ktorí využijú zmiernenie pravidiel musia zároveň plniť

aj rad informačných a tiež ďalších povinností voči orgánom verejnej moci SR.

Oznamovacia povinnosť je daná v nasledovnom rozsahu:

Sektor zemiakov:

1/ Po uzavretí dohôd, resp. prijatí rozhodnutí príslušní poľnohospodári združenia

poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie výrobcov,

združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie

oznámia dané dohody alebo rozhodnutia príslušným orgánom členského štátu

s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby zemiakov, ktorý je

predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, a uvedú pri tom:

 

a)

odhadovaný objem predmetnej výroby;

b)

očakávané obdobie realizácie.

 

2/ Najneskôr 25 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia poľnohospodári,

združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie

výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové

organizácie oznámia Pôdohospodárskej platobnej agentúre reálny objem

výroby zemiakov, ktorý bol predmetom dohôd alebo rozhodnutí.

Sektor mlieka:

1/ Po uzavretí dohôd, resp. prijatí rozhodnutí príslušní poľnohospodári

združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie

výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové

organizácie oznámia dané dohody alebo rozhodnutia príslušným orgánom

členského štátu
s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby mlieka, ktorý je predmetom

daných dohôd alebo rozhodnutí, a uvedú pri tom:

 

a)

odhadovaný objem predmetnej výroby;

b)

očakávané obdobie realizácie.

 

2/ Najneskôr 25 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia príslušní poľnohospodári,

združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie

výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie

oznámia Pôdohospodárskej platobnej agentúre reálny objem výroby mlieka,

ktorý bol predmetom dohôd alebo rozhodnutí.

Sektor živých stromov a ostatných rastlín, hľúz, koreňov a podobne,

rezaných kvetov a ozdobných listov

1/ Po uzavretí dohôd, resp. prijatí rozhodnutí príslušní poľnohospodári

združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie

výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové

organizácie oznámia dané dohody alebo rozhodnutia príslušným orgánom členského štátu
s najvyšším podielom odhadovaného objemu výroby produkcie živých rastlín

a kvetov, ktorý je predmetom daných dohôd alebo rozhodnutí, a uvedú pri tom:

 

a)

odhadovaný objem predmetnej výroby;

b)

očakávané obdobie realizácie.

 

2/ Najneskôr 25 dní po uplynutí šesťmesačného obdobia poľnohospodári,

združenia poľnohospodárov, združenia takýchto združení, uznané organizácie

výrobcov, združenia uznaných organizácií výrobcov a uznané medziodvetvové

organizácie oznámia Pôdohospodárskej platobnej agentúre reálny objem produkcie

živých rastlín a kvetov, ktorý bol predmetom dohôd alebo rozhodnutí.

Uvedené skutočnosti oznámte Pôdohospodárskej platobnej agentúre,

Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci/Odboru poľnohospodárskych komodít, a to elektronicky:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci/Odbor poľnohospodárskych komodít

Hraničná 12, 815 26  Bratislava

Náležitosti oznámenia:

1/ identifikácia subjektov, ktorých sa dohoda týka (obchodné meno, sídlo, IČO)

2/ predmet dohody, resp. rozhodnutia

3/ uvedenie očakávaného objemu predmetnej výroby a obdobia realizácie

4/ reálny objem produkcie – bod 4 uviesť následne po ukončení obdobia

5/ fotokópiu dohody, resp. rozhodnutia

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v rámci vzájomnej spolupráce

budú všetky dohody a rozhodnutia oznámené Pôdohospodárskej platobnej

agentúre predkladané prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR aj Protimonopolnému úradu SR, ktorý ich bude posudzovať

z hľadiska splnenia podmienok stanovených vo vykonávacích nariadeniach EK.

 

Všeobecné informácie ohľadom predmetnej témy nájdete aj na :

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/producer-and-interbranch-organisations_sk

 

zdroj:apa.sk

celý článok nájdete: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-doasnch-opatreniach-prijatch-v-dsledku-renia-koronavrusu-smerujcich-k-podpore-agropotravinrskeho-sektora/10073

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk