Ako sa stať členom

Vážený návštevník, staňte sa členom Agrárnej komory Slovenska

AKS je založená na ochranu záujmov svojich členov fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve, samostatne hospodáriacich roľníkov a žiadateľov o priame platby na pôdu ( ďalej aj „agropodnikateľov“) vykonávajúcich svoju činnosť v Slovenskej republike.

Predmetom našej činnosti je:

 • podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja, zveľaďovania a zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby na vidieku
 • zastupovanie a presadzovanie záujmov členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, predovšetkým v oblasti legislatívy, colnej, daňovej, cenovej, surovinovej politiky ako aj vo vzťahu k iným hospodárskym, zamestnávateľským a zamestnaneckým organizáciám a podnikateľským subjektom a vo vzťahu k verejnosti;
 • spolupráca s miestnou samosprávou, vytváranie korektných a transparentných vzťahov so starostami obcí a miestnymi samosprávnymi orgánmi,
 • zapojenie zástupcov AKS do legislatívneho procesu na miestnej úrovni, najmä na úseku tvorby miestnych daní a poplatkov minimálne na úrovni predbežného posudzovania s prihliadnutím na záujmy miestnych agropodnikateľov a malovýrobcov
 • organizácia verejných propagačných podujatí ( trhy, gazdovské dni, propagácia miestnych poľnohospodárskych produktov) so zapojením zástupcov miestnej samosprávy za účelom zviditeľnenia agrárneho sektoru
 • zastupovanie a obhajovanie záujmov členov AKS pri formovaní agrárneho programu, mechanizmov a nástrojov hospodárskej politiky v agrokomplexe pri rokovaniach so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a ďalšími orgánmi a organizáciami
 • zastupovanie členov AKS v zahraničných vzťahoch a medzinárodných organizáciách
 • zastupovanie a presadzovanie záujmov členov AKS vo vzťahu k orgánom Európskej únie;
 • koordinácia a sprostredkovanie odborných skúseností, informácií, metodických návodov, prednášok a seminárov potrebných a účelných pre činnosť AKS a pre jej členov;
 • presadzovanie vytvárania a dodržiavania zdravého trhového prostredia medzi členmi AKS a inými podnikateľskými subjektmi;
 • využívanie právnych prostriedkov proti nekalej súťaži, nedovolenému obmedzovaniu hospodárskej súťaže, podpory rozvoja etiky podnikania a dobrých mravov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti;
 • vytváranie spoločného priestoru na propagáciu výroby bezpečných a zdravých základných surovín, presadzovať uprednostňovanie nákupu a konzumácie domácich výrobkov
 • vybudovanie systému toku informácií medzi členmi AKS pre dosiahnutie spoločného záujmu
 • organizácia podujatí, určených na propagáciu a podporu výroby a predávania slovenských výrobkov
 • pravidelná informácia verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov o problémoch v agrárnom sektore , týkajúcich sa poľnohospodárskej výroby , života a práce na vidieku - propagácia konzumácie zdravých, vysledovateľných potravín, vidieckeho spôsobu života, agroturistiky
 • vytvorenie spoločného priestoru na propagáciu regionálnej poľnohospodárskej výroby spolu s garanciou kvality,
 • podporovať zakladanie miestnej malovýroby zameranej na regionálne špeciality s využitím miestnych tradícií a zvyklostí
 • poskytovanie legislatívnych, právnych, ekonomických, poradenských , vzdelávacích , rekreačných , sprostredkovateľských a iných služieb členom AKS
 • spravovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa potreby a spravovanie administratívnej budovy
 • spolupráca s ostanými zväzmi a združeniami, ktoré majú vzťah k problematike poľnohospodárstva alebo na jeho činnosť nadväzujú.

Členstvo:

1. Členovia môžu byť fyzické a právnické osoby.

2. Individuálnym členom môže byť agropodnikateľ.

3. Kolektívnym členom môže byť združenie právnických alebo fyzických osôb ktorých členmi sú agropodnikatelia.

4. Pridruženými členmi sa môžu stať školy, vedecké inštitúcie, právnické a fyzické osoby vykonávajúce obchodné služby pre poľnohospodárstvo, záujmové alebo iné združenia, ktorých predmetom činnosti je oblasť poľnohospodárstva.

O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo AKS na najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutočňuje po doručení písomnej prihlášky záujemcu o členstvo na adresu sídla AKS.

Neváhajte a prihláste sa už dnes!!!

Prihlášku pošlite na adresu:

Agrárna komora Slovenska
Korzo B. Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
E mail: aksds@aksds.sk