Stanovy RAK DS

STANOVY ZDRUŽENIA

Regionálna agrárna komora Dunajská Streda

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie

 1. Názov združenia Regionálna agrárna komora Dunajská Streda (skratka RAK DS ).
 2. Sídlom RAK DS je 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
 3. AKS je združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

RAK DS je založená na ochranu záujmov svojich členov fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve, samostatne hospodáriacich roľníkov a žiadateľov o priame platby na pôdu (ďalej aj „agropodnikateľov“) vykonávajúcich svoju činnosť v okrese Dunajská Streda.

Článok 2
Predmet činnosti

Predmetom činnosti RAK DS je:

 • podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja, zveľaďovania a zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby na vidieku  
 • zastupovanie a presadzovanie záujmov členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, predovšetkým v oblasti legislatívy, colnej, daňovej, cenovej, surovinovej politiky  ako aj vo vzťahu k iným hospodárskym, zamestnávateľským a zamestnaneckým organizáciám a podnikateľským subjektom a vo vzťahu k verejnosti;
 • spolupráca s miestnou samosprávou, vytváranie korektných a transparentných vzťahov so starostami obcí a miestnymi  samosprávnymi orgánmi, 
 • zapojenie zástupcov RAK DS do legislatívneho procesu na miestnej úrovni, najmä na úseku  tvorby miestnych daní a poplatkov minimálne na úrovni predbežného posudzovania s prihliadnutím na záujmy miestnych agropodnikateľov a malovýrobcov
 • organizácia verejných propagačných podujatí (trhy, gazdovské dni, propagácia miestnych poľnohospodárskych produktov) so zapojením zástupcov miestnej samosprávy za účelom zviditeľnenia agrárneho  sektoru 
 • zastupovanie a obhajovanie záujmov členov RAK DS pri formovaní agrárneho programu, mechanizmov a nástrojov  hospodárskej politiky v agrokomplexe pri rokovaniach so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a ďalšími orgánmi a organizáciami
 • vzťahu k orgánom Európskej únie; 
 • koordinácia a sprostredkovanie odborných skúseností, informácií, metodických návodov, prednášok a seminárov potrebných a účelných pre činnosť RAK DS  a pre  jej členov;
 • presadzovanie vytvárania a dodržiavania zdravého trhového prostredia medzi  členmi RAK DS a inými podnikateľskými subjektmi;
 • využívanie právnych prostriedkov proti nekalej súťaži, nedovolenému obmedzovaniu hospodárskej súťaže, podpory rozvoja etiky podnikania a dobrých mravov pri vykonávaní podnikateľskej činnosti;
 • vytváranie spoločného priestoru na propagáciu výroby bezpečných a zdravých základných surovín, presadzovať  uprednostňovanie nákupu a konzumácie domácich  výrobkov
 • vybudovanie systému toku informácií medzi členmi RAK DS pre dosiahnutie spoločného záujmu                     
 • organizácia podujatí, určených na propagáciu a podporu výroby a predávania slovenských výrobkov  
 • pravidelná informácia verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov o problémoch v agrárnom sektore, týkajúcich sa poľnohospodárskej výroby, života a práce na vidieku
 • propagácia    konzumácie  zdravých, vysledovateľných potravín, vidieckeho spôsobu života, agroturistiky
 • vytvorenie spoločného priestoru na propagáciu regionálnej poľnohospodárskej výroby spolu s garanciou kvality,   
 • podporovať zakladanie miestnej malovýroby zameranej na regionálne špeciality s využitím miestnych  tradícií a zvyklostí   
 • poskytovanie legislatívnych, právnych, ekonomických, poradenských, vzdelávacích,   rekreačných, sprostredkovateľských a iných služieb členom RAK DS 
 • spravovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa potreby a spravovanie administratívnej budovy
 • spolupráca s ostatnými zväzmi a združeniami, ktoré majú vzťah k problematike poľnohospodárstva alebo na jeho činnosť nadväzujú.

ČASŤ II.
ČLENSTVO, MAJETKOVÉ POMERY

Článok 3
Členstvo

 1. Členovia   môžu byť fyzické a právnické osoby.
 2. Individuálnym členom môže byť agropodnikateľ. 
 3. Kolektívnym členom môže byť združenie právnických alebo fyzických osôb ktorých členmi sú agropodnikatelia.  
 4. Pridruženými členmi sa môžu stať školy, vedecké inštitúcie, právnické a fyzické osoby vykonávajúce obchodné služby pre poľnohospodárstvo, záujmové alebo iné združenia, ktorých predmetom činnosti je oblasť poľnohospodárstva.

Článok 4
Vznik členstva

 1. O prijatí za člena   rozhoduje predstavenstvo RAK DS na najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutočňuje po  doručení  písomnej  prihlášky záujemcu o členstvo na adresu sídla RAK DS.  
 2. Predstavenstvo má právo pred rozhodnutím o prijatí záujemcu za člena RAK DS žiadať od každého záujemcu o členstvo v RAK DS doplňujúce informácie k prihláške. 
 3. Predstavenstvo písomne oznámi svoje rozhodnutie každému záujemcovi o členstvo do 30 dní odo dňa konania zasadnutia predstavenstva, ktoré rozhodovalo o prijatí záujemcu za člena RAK DS.
 4. Členstvo v RAK DS vzniká každému záujemcovi o ktorého prijatí za člena rozhodlo predstavenstvo RAK DS až dňom zaplatenia ročného členského príspevku.                       

Článok 5
Zánik členstva

 1. Členstvo v RAK DS zaniká:
  a) vystúpením člena, na základe písomného oznámenia doručeného na adresu sídla RAK DS;
  b) zánikom člena bez právneho nástupcu; 
  c) nezaplatením ročného členského príspevku ani v lehote 3 mesiacov od odoslania opakovanej výzvy  na jeho zaplatenie;
  d) vylúčením člena na základe rozhodnutia predstavenstva najmä v prípade hrubého porušenia stanov  RAK DS  alebo poškodenia  dobrého mena RAK DS alebo ak sa člen dopustí konania v rozpore so záujmami RAK DS
  e) zánikom RAK DS
 2. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen do 30 dní odo dňa doručenia   rozhodnutia predstavenstva  písomne odvolať k valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie rozhodne o odvolaní člena na svojom najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutoční po doručení odvolania do sídla RAK DS. V odvolaní sa musia uviesť dôvody prečo člen považuje rozhodnutie predstavenstva o svojom vylúčení  za protiprávne a v rozpore s stanovami. Odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie musí byť v uvedenej 30 dňovej lehote doručené do sídla RAK DS. Pokiaľ  odvolanie nebude v tejto 30 dňovej lehote doručené do sídla RAK DS alebo nebude obsahovať  dôvody prečo člen   považuje rozhodnutie predstavenstva o svojom vylúčení  za protiprávne a v rozpore so stanovami  nadobudne rozhodnutie o vylúčení člena z RAK DS právoplatnosť.
 3. Povinnosť splatenia členského príspevku do dňa zániku členstva nie je zánikom členstva dotknutá.

Článok  6
Práva a povinnosti členov

 1. Člen  má právo:
  a) podieľať sa na všetkých formách činnosti RAK DS a zúčastňovať sa na podujatiach  organizovaných pre  členov RAK DS;
  b) podávať návrhy a pripomienky k činnosti  predstavenstvu;
  c) byť volený do orgánov RAK DS
  d) byť primeranou formou informovaný o činnosti RAK DS 
  e) zúčastňovať sa valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a hlasovať.
  f) navrhovať a voliť zástupcov do orgánov  RAK DS,             
  g) predkladať podnety, návrhy, pripomienky na zlepšenie  činnosti  RAK DS,
  h) využívať vo svojej činnosti všetky informácie, získané z titulu členstva a využívať služby, poskytované RAK DS.
 2. Člen je povinný:
  a) dodržiavať stanovy RAK DS;
  b) aktívne sa zúčastňovať  na zasadnutiach orgánov RAK DS a dodržiavať prijaté       i. uznesenia
  c) oznamovať všetky zmeny svojich údajov, ktoré sú podstatné pre evidenciu členstva;
  d) platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenej lehote 
  e) svojou angažovanou činnosťou dôstojne reprezentovať ciele RAK DS, prispievať k šíreniu jej dobrého mena.

Článok 7
Práva a povinnosti pridružených členov

 1. Pridružený člen má právo:
  a) podieľať sa na všetkých formách činnosti a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov RAK DS;
  b) podávať návrhy a pripomienky k činnosti  RAK DS predstavenstvu;
  c) byť primeranou formou informovaný o činnosti RAK DS
  d) zúčastňovať sa valného zhromaždenia  a práva byť volený do orgánov.
 2. Pridružený člen je povinný:
  a) dodržiavať stanovy a rozhodnutia RAK DS;
  b) oznamovať všetky zmeny svojich údajov, ktoré sú podstatné  pre evidenciu členstva 
  c) platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenej lehote.

Článok 8
Orgány a ich pôsobnosť

Orgánmi RAK DS sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada,
d) odbory a sekcie, ak sú zriadené.

Článok 9
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RAK DS, ktorý je zložený z  riadnych členov RAK DS. Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť každý člen alebo jeho zástupca. Každý člen môže mať len jedného zástupcu.
 2. Pridružení člen sa zúčastňuje valného zhromaždenia v pozícii pozorovateľa.  
 3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
  a) schvaľovanie stanov RAK DS a rozhodovanie o ich zmene;
  b) rozhodovanie o výške a splatnosti ročného členského príspevku;
  c) voľba a odvolanie predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov dozornej rady;
  d) schvaľovanie plánu činnosti RAK DS,
  e) schvaľovanie rozpočtu  a riadnej individuálnej a mimoriadnej  individuálnej účtovnej závierky,
  f) rozhodnutie o zrušení RAK DS,
  g) rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam predstavenstva RAK DS o vylúčení člena RAK DS z RAK DS.
 4. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov.
 5. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, minimálne však raz za rok na svojom riadnom zasadnutí. 
 6. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou obsahujúcou program, miesto, dátum a čas konania  odoslanou najmenej 7 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže minimálne 1/3 všetkých riadnych členov RAK DS. Ak predstavenstvo  nezvolá valné zhromaždenie do 2 týždňov od doručenia žiadosti do sídla RAK DS, zvolá valné zhromaždenie dozorná rada. Valné zhromaždenie sa musí konať do 60 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
 7. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, s prítomnými členmi riadnych členov.
 8. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním  prítomných členov, pričom každý   člen má 1 hlas.
 9. Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných  členov, ak tieto stanovy neurčujú inak. Na prijatie rozhodnutia o zrušení RAK DS je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných  členov.
 10. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda predstavenstva do zvolenia orgánov valného zhromaždenia. Orgánmi valného zhromaždenia sú: predseda valného zhromaždenia,  zapisovateľ, overovateľ zápisnice a skrutátori.
 11. O každom rokovaní valného zhromaždenia vyhotovuje predstavenstvo zápisnicu. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľ zápisnice. Každý člen RAK DS má právo na základe svojej žiadosti do 15 dní odo dňa konania valného zhromaždenia dostať kópiu zápisnice.

Článok 10
Predstavenstvo 

 1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom RAK DS. Počet členov predstavenstva je (5- 7). Funkčné obdobie člena predstavenstva  je 4 roky.
 2. Členstvo v predstavenstve  zaniká:
  a) uplynutím funkčného obdobia;
  b) vzdaním sa funkcie;
  c) odvolaním z funkcie valným zhromaždením
  d) smrťou člena alebo vystúpením člena 
 3. Predstavenstvo:
  a) riadi činnosť RAK DS  medzi zasadaniami valného zhromaždenia;
  b) rozhoduje o prijatí nových členov RAK DS;
  c) volí a odvoláva   podpredsedov predstavenstva;
  d) pripravuje zasadnutia valného zhromaždenia;
  e) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia;
  f) schvaľuje vnútorné organizačné predpisy a smernice RAK DS;
  g) vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa stanov, prípadne plní ďalšie úlohy, ak nie sú   vyhradené iným orgánom 
  h) rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zverené valnému zhromaždeniu alebo iným orgánom komory;
  i) rozhoduje o zriadení výborov a sekcií a schvaľuje štatúty ich činnosti;
  j) schvaľuje zriadenie regionálnych zastupiteľstiev RAK DS a metodicky usmerňuje ich činnosť
  k) predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu  a riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a zabezpečuje hospodárenie a vedenie evidencie hospodárenia s majetkom RAK DS  v súlade so schváleným rozpočtom;
  l) predkladá  valnému zhromaždeniu správu o činnosti RAK DS  a o stave jej majetku.
  m) schvaľuje organizačný poriadok Úradu RAK DS a vymenúva a odvoláva riaditeľa Úradu RAK DS  
  n) rozhoduje o vylúčení členov z RAK DS
 4. Predstavenstvo zvoláva predseda, a to najmenej štyrikrát do roka. 
 5. Na rokovaniach predstavenstva sa zúčastňujú predseda dozornej rady alebo člen dozornej rady RAK DS.
 6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia predstavenstva  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predstavenstva .
 7. Na čele predstavenstva  je predseda 
 8. V prípade neprítomnosti predsedu a v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje predsedu prvý podpredseda volený predstavenstvom spomedzi členov predstavenstva. 
 9. Predstavenstvo môže spomedzi svojich členov zvoliť aj ďalších podpredsedov, ktorí vykonávajú úlohy zverené predstavenstvom 
 10. Výkon funkcie predsedu a podpredsedov zaniká:
  a) uplynutím funkčného obdobia;
  b) vzdaním sa funkcie;
  c) odvolaním z funkcie valným zhromaždením;
  d) zánikom členstva v predstavenstve.
 11. V prípade zániku funkcie predsedu sa novým predsedom na obdobie do najbližšieho rokovania valného zhromaždenia stáva prvý podpredseda. V prípade zániku funkcie prvého podpredsedu predstavenstvo zvolí predstavenstvo nového prvého podpredsedu.
 12. Funkcie členov predstavenstva, predsedu a podpredsedov sú čestné.

Článok 11
Dozorná rada 

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom  voleným valným zhromaždením. Dozorná rada má 3 členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 4 roky. Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu  na funkčné obdobie 4 roky.
 2. Dozornú radu  zvoláva predseda najmenej dvakrát do roka. 
 3. Funkcia člena dozornej rady a člena predstavenstva  je nezlučiteľná.
 4. Dozorná rada vykonáva kontrolu činnosti predstavenstva, preskúmava návrh rozpočtu, riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a vykonáva ďalšie úlohy zverené stanovami do jej kompetencie.
 5. Funkcie členov dozornej rady  sú čestné.
 6. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú zasadaní valného zhromaždenia a iných orgánov RAK DS v súlade so stanovami. 

Článok 12
Odbory a sekcie

 1. Predstavenstvo  môže zriadiť stále alebo dočasné odbory ako svoje odborné alebo pomocné orgány pre jednotlivé oblasti svojej činnosti; určuje ich kompetencie a schvaľuje ich štatúty. Predsedu výboru a ďalších členov menuje a odvoláva predstavenstvo.
 2. Predstavenstvo môže zriadiť sekcie ako svoje orgány pre jednotlivé odvetvia potravinárskeho priemyslu; určuje ich kompetencie a schvaľuje ich štatúty. Predsedu sekcie a ďalších členov menuje a odvoláva predstavenstvo, pokiaľ štatút sekcie neurčuje inak.
 3. Predstavenstvo  môže na výbor alebo sekciu preniesť časť svojich právomocí.

Článok 13
Konanie v mene RAK DS

V mene RAK DS koná navonok a všetky dokumenty podpisuje   predseda predstavenstva, alebo riaditeľ úradu, v prípade  ich neprítomnosti  podpredseda.

Článok 14
Výkonný orgán 

 1. Predstavenstvo  na výkon činnosti zriaďuje Úrad RAK DS.
  Úrad RAK DS;
 • Vedie evidenciu členov RAK DS,
 • Vedie evidenciu členských  príspevkov
 • Požaduje a spracováva podklady a informácie nevyhnutné na zabezpečenie úloh a činnosti orgánov RAK DS
 • Pripravuje odborné stanoviská a podklady pre rokovanie orgánov a funkcionárov RAK DS,
 • Vykonáva a zabezpečuje uznesenia orgánov RAK DS a sleduje ich realizáciu 
 • Riaditeľ Úradu RAK DS alebo zamestnanci Úradu RAK DS zastupujú RAK DS na základe písomného poverenia predstavenstva najmä pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a súdmi ako aj ostatnými právnickými a fyzickými osobami.
 • Zabezpečuje styk, poskytuje služby a organizuje aktivity pre členov RAK DS
 • Organizuje vzdelávaciu a poradenskú službu 
 • Podrobnosti určí organizačný poriadok Úradu RAK DS.
 • Na čele  Úradu RAK DS  stojí riaditeľ.
 1. Riaditeľa Úradu RAK DS vymenúva predstavenstvo. 
  Podrobnosti, práva a povinnosti riaditeľa určí organizačný poriadok Úradu RAK DS, ktorý schvaľuje predstavenstvo RAK DS.

Článok 15
Majetkové pomery a hospodárenie s majetkom

 1. Pri svojom vzniku RAK DS nevytvára základné imanie.
 2. Príjmy  RAK DS tvoria najmä:
  a) členské príspevky;
  b) príjmy zo svojich aktivít;
  c) dotácie, dary a sponzorské príspevky.
  d) vložením  hmotného a nehmotného majetku
 3. Valné zhromaždenie schvaľuje ročný rozpočet na činnosť, a to na základe návrhu rozpočtu, ktorý je povinný vypracovať a predložiť predstavenstvo. Schválený rozpočet je záväzný pre finančné hospodárenie výkonných orgánov a môže byť prekročený iba po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.
 4. O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo v súlade so schváleným rozpočtom tak, aby boli použité čo najhospodárnejšie. Predstavenstvo podáva valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch hospodárenia s majetkom. 
 5. Zásady finančného hospodárenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 16
Zmena a doplnenie stanov

O zmene a doplnení stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

Článok 17
Trvanie, zrušenie a likvidácia 

 1. RAK DS sa zakladá na dobu neurčitú.
 2. RAK DS sa zrušuje rozhodnutím valného zhromaždenia o jej zrušení.
 3. Pri zrušení RAK DS sa vykoná majetkové vysporiadanie. Pri majetkovom vysporiadaní sa postupuje primerane podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Majetkové vysporiadanie sa nevyžaduje, ak sa RAK DS zrušuje bez likvidácie, t. j. v prípade zlúčenia s iným združením.
 4. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor  menovaný valným zhromaždením.
 5. Likvidačný zostatok sa rozdelí v pomere podľa výšky splatených členských príspevkov, darov a sponzorských príspevkov medzi všetkých členov RAK DS, ktorí sú členmi RAK DS v deň rozhodnutia o zrušení RAK DS.
 6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku RAK DS.
 7. Na postup pri zániku RAK DS sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok 18
Záverečné ustanovenia 

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zakladateľmi združenia.
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu RAK DS do registra združení.

V Dunajskej Strede 28. novembra 2023
   
Predseda predstavenstva
Regionálna agrárna komora Dunajská Streda