Aktualizácia č. 3 výzvy č. 65/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti 65/PRV/2022  Výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 02.01.2023 do 15.09.2023.

Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra