Otvorený list predsedovi vlády SR

Eduard Heger
Predseda Vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
811 06 Bratislava

Dunajská Streda, 16.2.2022

Vážený pán predseda vlády,

dovoľte mi, aby som v mene Agrárnej komory Slovenska vyjadrila podporu Vláde SR a v prvom rade ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Samuelovi Vlčanovi, hlavne z toho dôvodu, že po 3-ročnej príprave bol schválený pre slovenských poľnohospodárov „Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027“, ktorý definuje vývoj slovenského poľnohospodárstva do konca desaťročia.

Náš rezort patrí medzi najzraniteľnejšie odvetvie národného hospodárstva a zmeny, ktoré nastali v rámci vedenia rezortu, skutoční farmári vnímajú pozitívne. Znepokojujú nás vystúpenia a verejná prezentácia niektorých samozvaných vraj „poľnohospodárov“, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje pripomienky pri príprave strategického plánu, kde mali v pracovných skupinách svojich zástupcov.

Poznamenávame, že v r. 2018 sa farmári z juhu Slovenska spoločne s nimi zúčastnili na traktorovej manifestácii v Bratislave, ale svoju účasť po prvom dni ukončili, pretože na mieste  zistili, že farmárom z okolia Košíc išlo iba o riešenie ich osobných záujmov.

Vážený pán premiér, verím, že Vašou osobnou angažovanosťou sa zasadíte o aktívne riešenie hore uvedenej situácie nielen v prospech skutočných poľnohospodárov ale aj ľudí na vidieku. Ďakujem za porozumenie a priaznivé riešenie celej problematiky. 

S úctou,

Ing. Helena Patasiová

predseda AKS