Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

PPA oznamuje, že zverejnila v časti výzvu č. 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre: Opatrenie: 4 –  Investície do hmotného majetku; Podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Zdroj: PPA