Pozvánka na stretnutie k téme AMS systém

PPA chce upokojiť poľnohospodárov, ktorí vyjadrujú obavy zo zavedenia nového monitorovacieho systému AMS. Systém je aktuálne iba v testovacej prevádzke. Pre identifikovanie slabých miest systému potrebujeme aj aktívnu účasť poľnohospodárov, preto bolo potrebné systém spustiť a postupne do neho dostávať od nich informácie.  Tie však nebudú predmetom posudzovania a kontroly ak ich PPA nebude môcť považovať za korektné, preto  sa žiadatelia nemusia obávať, že im budú žiadosti z tohto dôvodu zamietnuté.  Okrem toho do procesu posudzovania kvality získaných údajov vstupuje aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC). Ubezpečujeme žiadateľov, že systém AMS bude nasadený do ostrej prevádzky pre účel posudzovania žiadostí  až keď budú údaje v ňom v maximálnej možnej miere korektné. Treba ale dodať, že istá miera nepresnosti je prípustná ale tu majú žiadatelia možnosť vstúpiť do procesu a prostredníctvom GSAA údaje upraviť a priložením vlastnej fotodokumentácie – geotagová fotografia - potvrdiť správnosť svojich údajov. Do GSAA majú prístup žiadatelia kedykoľvek a môžu si tak priebežne skontrolovať svoje údaje.

Systém AMS využívajú povinne všetky členské krajiny EÚ a evidujú rovnakú situáciu s vyhodnocovaním údajov, PPA je v kontakte s partnerskými inštitúciami týchto krajín a postupujeme spoločne  na vyprecizovaní práce so systémom AMS.

PPA víta podnety od žiadateľov, ktoré nám pomáhajú systém vylepšiť a nastaviť tak, aby bol schopný spracovať údaje správne. V odpovediach ich informujeme, že ide o testovacie obdobie a veríme, že aj vďaka nim bude monitorovanie plôch čo najpresnejšie.

V tejto súvislosti by sme Vás, zástupcov profesijných združení,  radi pozvali na stretnutie v pondelok 24. 7. 2023 o 10.00 h v sídle agentúry na Hraničnej 12, v miestnosti Šírava, kde si  vzájomne vysvetlíme situáciu súvisiacu s aplikovaním systému AMS. Prosíme o potvrdenie účasti na stretnutí na sekretariatGR@apa.sk do piatku 21.7.2023.

Povinnosť zaviesť nový prvok Area monitoring system (AMS)- Systém plošného monitorovania plôch nám ukladá európska legislatíva v zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 a čl. 10 Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 2022/1173. Je to nový spôsob ako overiť, či sa na poľnohospodárskych plochách uskutočnili požadované poľnohospodárske aktivity a či takto boli splnené podmienky pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.

Zdroj: PPA