Usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci - sucho / A Mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium iránymutatása a "szárasság" állami támogatás nyújtásáról

A pályázó maga választja meg, hogy 2022.08.31-től hány állatot vállal. A kötelezettségvállalásban szereplő állatok száma nem haladhatja meg a 2022.08.31-i állapot 100%-át és nem lehet kevesebb a 2022.08.31-én a CEHZ-ben nyilvántartott állatok 70%-ánál.
Sertés és baromfi esetében az állatlétszám számítása 2022.06.30. , 2022.07.31. és 2022.08.31.
Az állatok nagy számosállatra (DJ) történő átszámításának koefficiensei:

 • Szarvasmarha 2 év felett - 1
 • 6 hónaposnál idősebb ló - 1
 • Szarvasmarha 6 hónapos kortól 2 évig - 0,6
 • Szarvasmarha 6 hónapig - 0,4
 • Juh és kecske - 0,15
 • Kocák - 0,5
 • Egyéb sertések - 0,3
 • Tojó tyúkok - 0,014
 • Húscsirkék - 0,0046
 • Egyéb baromfi - 0,03

A támogatást igénylő vállalja, hogy 2022. novemberétől 2023. augusztusáig fenntartja a bejelentett DJ létszámot.
A nagy számosállat számát a CEHZ-ben regisztrált állatok átlagos állapotából határozzák meg a megfigyelt időszak hónapjaiban.
Baromfi és sertés esetében négy esetben fogadják el a 0 eredményű átlagos állapotot.
A nagy számosállat átlagos állapota akkor is elfogadott, ha az nem esik 5%-nál nagyobb mértékben a bejelentett szám alá.
Abban az esetben, ha a nagy számosállat átlagos állapotának csökkenése meghaladja az 5%-ot, a PPA kérheti a támogatásban részesülőtől a támogatás adekvált részének visszaszolgáltatását.
A támogatást igénylő 2023.09.30-ig megküldi a PPA-nak azokat az iratokat, amelyek a nyújtott támogatás összegét befolyásolták, pl.: állatok átadása, állatlopás stb.
Az MPRV SR általános pardont adhat, ha 2023.08.31-én az állatszám nem alacsonyabb, mint a deklarált nagy számosállat szám a megfigyelt időszak elején.


Žiadateľ si sám zvolí počet zvierat, ktoré sa zaväzuje udržať od 31.08.2022. Počet zvierat v záväzku nemôže prekročiť 100% stavov z 31.08.2022 a nemôže byť nižší ako 70% zvierat evidovaných v CEHZ k31.08.2022.
V prípade ošípaných a hydiny sa počítajú stavy zvierat k 30.06., 31.07. a 31.08. 2022
Koeficient prepočtu zvierat na DJ:

 • HD nad 2 roky - 1
 • Koňovité nad 6 mes. - 1
 • HD od 6 mes. do 2 rokov - 0,6
 • HD do 6 mes. - 0,4
 • Ovce a kozy - 0,15
 • Prasnice - 0,5
 • Ostatné ošípané - 0,3
 • Nosnice - 0,014
 • Výkrm kurčiat - 0,0046
 • Ostatná hydina - 0,03

Žiadateľ o podporu sa zaväzuje udržať nahlásené množstvo DJ od novembra 2022 do augusta 2023.
Počet DJ sa určí z priemerného stavu zvierat evidovaných v CEHZ za mesiace sledovaného obdobia.
V prípade hydiny a ošípaných sa priemerný stav s výsledkom 0 sa akceptuje v štyroch prípadoch.
Priemerný stav DJ sa akceptuje aj v prípade, ak nepoklesne pod deklarovaný počet viac ako o 5%.
V prípade že pokles priemerného stavu DJ je nad 5%, PPA môže žiadať od príjemcu podpory o vrátenie alikvotnej časti pomoci.
Žiadateľ o pomoc zašle na PPA do 30.09.2023 doklady ktoré ovplyvnili výšku poskytnutej podpory ako: prevod zvierat, odcudzenie zvierat a pod.
MPRV SR môže uplatniť generálny pardon ak ku dňu 31.08.2023 stavy zvierat nie je nižší ako stav DJ na začiatku sledovaného obdobia.