Zápis z PS k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2021/2115 a (EÚ) 2021/2116

Zápis z pracovného stretnutia k návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2021/2115 a (EÚ) 2021/2116, pokiaľ ide o normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, zmeny strategických plánov SPP, preskúmanie strategických plánov SPP a výnimky z kontrol a zo sankcií (COM(2024)0139 – C9-0120/2024 – 2024/0073(COD)).

Prítomní:

Andrej Gajdoš – SPPK
Martin Rovaš – SPPK
Pém Bálint – AKS
Helena Patasiová – AKS
Tatiana Mudráková - ASYF
Marek Krošlák – MPRV SR
Hedviga Porubská – MPRV SR
Martin Beličák – MPRV SR

Témou stretnutia bolo predloženie požiadaviek, ktoré by z pohľadu zástupcov jednotlivých komôr mali byť implementované do vnútroštátnej legislatívy v nadväznosti na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2024/... z ...,ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2021/2115 a (EÚ) 2021/2116, pokiaľ ide o normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, zmeny strategických plánov SPP, preskúmanie strategických plánov SPP a výnimky z kontrol a zo sankcií.

Zástupcovia jednotlivých komôr požadujú nasledovné:

  1. DPEP 6 – odstránenie tzv. zimného citlivého obdobia zo znenia normy DPEP 6 v podmienkach SR (MPRV SR konštatovalo, že uvedenú požiadavku je potrebné prekonzultovať s EK),
  2. DPEP 7 – návrh na zavedenie diverzifikácie plodín v rozsahu uvedenom v návrhu nariadenia (EÚ),
  3. DPEP 8 – odstránenie povinnosti vytvárať neproduktívne prvky v DPEP 8 (MPRV SR uviedlo, že neproduktívne prvky budú vytvárané v existujúcej ekoschéme, ich rozsah bude opätovne konzultovaný s EK),
  4. vyňatie poľnohospodárov s celkovou výmerou poľnohospodárskej plochy do 10 ha z kontrol kondicionality a zo systému sankcií v súvislosti s kondicionalitou (MPRV SR uviedlo, že návrh musí byť prekonzultovaný s PPA).
  5. návrh vyňať poľnohospodárov hospodáriacich spôsobom ekologického poľnohospodárstva z kontrol DPEP 6, 7 a 8.

Mimo návrhu nariadenia:

  1. návrh na zaradenie niektorých neproduktívnych prvkov do LPIS pre potreby DPEP 8.

Spôsob implementácie návrhu nariadenia do vnútroštátnej legislatívy (novela NV SR č. 435/2022 Z. z., prípadne NV SR č. 436/2022 Z. z.) je predmetom rokovania zástupcov S 600 so S 400 (sekcia legislatívy) MPRV SR.