Aj tento rok bude vyhlásená výzva „Zelený zdroj“

Mimovládne organizácie zohrávajú významnú úlohu pri dosahovaní cieľov environmentálnej politiky Maďarska, akými sú ochrana prírodných hodnôt, hospodárne, efektívne a trvalo udržateľné využívanie zdrojov a ekologizácia hospodárstva. O podporu sa môžu uchádzať verejnoprospešné organizácie (združenia alebo nadácie) na účely ochrany životného prostredia alebo ochrany prírody. Žiadateľ môže podať ŽoNFP vo výške 2.247 EUR - 8.425 EUR .

Zdroj: agrarszektor.hu