Aktuálne otvorené výzvy pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Ešte stále sú prístupné výzvy na podporu lesníctva. Podpora sa poskytuje na zalesňovanie za účelom znižovania následkov klimatických zmien a za účelom uspokojenia zvýšeného dopytu po dreve, ako nositeľa energie. Žiadosti je možné podávať do 31. decembra 2022.

Podpora činnosti zvyšujúcich výrobný potenciál lesov. Cieľom podpory je zvyšovanie ekonomickej hodnoty lesov, prostredníctvom zvyšovania ťažobného potenciálu. Podporované sú činnosti a zásahy do lesov, ktoré zvyšujú ekonomickú hodnotu lesov. Napríklad aj také, ktoré prinášajú hospodársky výsledok len s odstupom času. Žiadosti je možné podávať do 2. decembra 2022.

Podpora vytvárania systémov združujúcich agrárne postupy s lesnými. Cieľom podpory je zvyšovanie populačnej a druhovej diverzity a tiež zvyšovanie krajinnej diverzity. Žiadosti je možné podávať do 31. decembra 2022.

Podpora na predchádzanie škôd v lesoch spôsobených lesným hospodárstvom. Žiadosti je možné podávať do 31. decembra 2022.

Podporované sú investície do zlepšovanie kondície lesných ekosystémov. Cieľom podpory je vysádzanie klimaticky odolných druhov rastlín a potlačenie inváznych druhov rastlín. Žiadosti je možné podávať do 31. decembra 2022.

Podpora spracovateľského priemyslu. Cieľom podpory riešenie likvidity, výnosnosti a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a tiež na zachovanie pracovných miest v spracovateľskom priemysle. Žiadosti je možné podávať do 26. decembra 2022.

Zdroj: Agroinform.hu
29.11.2022