Členské štáty budú mať v novej SPP väčšiu autonómiu

Členské štáty nemajú ľahkú úlohu pri zostavovaní národných strategických plánov. Okrem zásadnej zmeny systému podpory je málo informácií o tom, ako sa budú žiadosti posudzovať. Isté je len to, že návrhy sú založené na analýze SWOT a ich cieľom je dosiahnuť konkrétne ciele novej SPP. To dáva väčšiu autonómiu pri zohľadnení miestnych podmienok, no zároveň to znamená, že o krajinách sa dá povedať, že tápajú v tme.

Dôraz sa bude klásť na udržateľnosť, ale o spôsobe dosiahnutia spoločných cieľov (na aké účely a v akej výške podporia poľnohospodárske spoločnosti) rozhodnú členské štáty. Hoci sa neočakáva, že program „Farm to fork“ bude zahrnutý do novej SPP v jeho súčasnej podobe z dôvodu silného odporu zo strany členských štátov, aspekty udržateľnosti budú hrať oveľa väčšiu úlohu. Dôležitou zmenou je, že na získanie všetkej podpory budú potrebné určité merateľné opatrenia zamerané na udržateľnosť zo strany poľnohospodárov.

Po schválení plánov Európskou komisiou budú krajiny povinné každoročne podávať správy o pokroku. Každé dva roky bude potrebné prehodnotiť dosahovanie stanovených cieľov. V prípade výraznej odchýlky by členské štáty mali prijať dodatočné opatrenia na nápravu situácie.

Zdroj: agronaplo.hu