Dynamiku domácej Bio-produkcie zabezpečujú projektové podpory

Podľa konateľa spoločnosti Biokontroll Hungária Nonprofit s.r.o. je veľkosť úrodných plôch s bio hospodárstvom na domácom trhu priamo úmerná projektovým podporám z domácich či unijných zdrojov.
Od roku 2012 sa úrodná plocha v bio kategórii zväčšila o viac ako dvojnásobok, teda za necelých 10 rokov sa zdvojnásobila. Paralelne však, za toto obdobie sa počet bio pestovateľov skoro štvornásobila. Z uvedeného vzťahu vyplýva, že hlavne malé a stredné hospodárstva prechádzajú na bio hospodárenie.

Z analýzy sa dá vyčítať, že ak sa niekto preorientuje na bio hospodárstvo, ten zostane pri ňom aj v ďalšom období, nezávisle od ďalších projektových podpôr. K tomu treba poznamenať, že zvýšené prime platby za ekologické plochy pomáhajú tento stav udržiavať.
Hospodáriaci po náročnom prechode na bio hospodárstvo dokážu fungovať aj samostatne bez podpôr. Z analýzy údajov vyplýva, akú dôležitú štartovaciu úlohu majú projektové opatrenia zamerané na takúto premenu. Okrem toho je charakteristické pre bio hospodárstva, že sú nielen udržateľné, ale aj výnosné.
Je evidentné, že bez primeraných a premyslených podpôr nie je možné vo väčšine členských štátoch, ako ani u nás dosiahnuť vytýčený cieľ, aby do roku 2030 prebiehalo na štvrtine všetkých plôch bio hospodárstvo.

Ďalším problémom bio hospodárstva je, že na značnej časti kvalifikovanej plochy, až skoro na dvoch tretinách sa vytvára nízka pridaná hodnota. Sú to trvalé porasty a pasienky, ktoré sú ináč z ekologického hľadiska hodnotné. Dôležité by bolo posunúť tento pomer k lepšiemu, spôsobom zväčšovania plôch na pestovanie potravín či iných kultúrnych rastlín. 
Posledným problémovým bodom je nízke percento spracovaných potravín na celkovom vypestovanom množstve rastlín. Približne 80-85 % vypestovanej produkcie ešte stále odchádza na export ako surovina. Týmto sa značná časť z príjmu z bio potravín či prípravkov realizuje v zahraničí. 
Preto by bolo treba zvyšovať počet a výkonnosť domácich spracovateľov bio potravín a paralelne zvyšovať ich domácu spotrebu, v čom hrá dôležitú úlohu edukácia spotrebiteľov a tiež zdroje na projektové podpory.

Zdroj: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
19.02.2023