Maďarskí poľnohospodári dostávajú podporu vo výške stoviek miliárd forintov

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Podpora na investície do digitálnej transformácie v oblasti poľnohospodárstva“ je možné podať od 26. júla 2021. Výška finančných prostriedkov predstavuje 100 mld. HUF (cca. 277 008 300 EUR).

V rámci výzvy je možné zakúpiť vybavenie a stroje potrebné na vykonávanie poľných a záhradníckych prác, tj. na nákup traktorov, kombajnov, strojov, informačnej a komunikačnej technológie potrebnej a vhodnej na precízne poľnohospodárstvo, ale aj na tzv. „digitálnu modernizáciu“ exitujúcich strojov a vybavení. Výzva taktiež venuje osobitnú pozornosť podpore využívania služieb a znalostí pri aplikácií precíznych poľnohospodárskych technológií.

István Nagy, maďarský minister poľnohospodárstva zdôraznil, že novým cieľom v maďarskom poľnohospodárstve je podpora šírenia technológií precízneho poľnohospodárstva, ktoré v najbližších rokoch zásadne pretransformujú tradičné výrobné metódy a bude kľúčovým pre rozvoj medzinárodnej konkurencieschopnosti a podporuje environmentálne najudržateľnejšie využívanie zdrojov. Vysvetlil, že max. výška nenávratného finančného príspevku je 250 mil. HUF (cca. 692 500 EUR). 

Zdroj: agrarszektor.hu