Možnosť vstupu do systému poľnohospodárskeho krízového poistenia

Od 1. februára do 22. februára 2022 je možné zapojiť sa do systému poľnohospodárskeho krízového poistenia. Poľnohospodár bude mať okrem náhrady škôd spôsobených výlučne živelnými udalosťami právo na náhradu škody za stratu príjmu vo výške viac ako 30 % z akejkoľvek inej príčiny (či už je to nepriaznivé počasie, choroby zvierat, podmienky na trhu, zvýšenie vstupných nákladov, atď.). Zapojenie sa do krízového poistenia je dobrovoľné ale znamená povinné členstvo na obdobie 3 rokov. Poľnohospodári zapojení do systému platia každoročne príspevok na krízové ​​poistenie, ktorého výška je v členení podľa rastlinných a živočíšnych druhov v prílohe č. 1 Nariadenia vlády č. 542/2020 (XII.2) o určení sadzby krízového poistenia. Podľa predpisov EÚ výška kompenzácie musí byť nižšia ako 70 % zníženie príjmu, tj. maximálna sadzba kompenzácie je 69,9 %.

Zdroj: agronaplo.hu