Na tieto podpory môžu počítať mladí poľnohospodári

V novom systéme podpory začínajúcom od roku 2023 bude viac príležitostí pre mladých poľnohospodárskych prvovýrobcov, ako napríklad príjmový príspevok, podpora investícií či vyššia intenzita podpory.

Pre mladých gazdov sa od nového roka zvyšuje výška dotácie za hektár a tiež budú môcť využiť program pre mladých gazdov so zvýšenou rozlohou. Tí, ktorí sú v danom programe už tento rok, aj na nich sa budú od nového roka vzťahovať nové, teda tie výhodnejšie podmienky.

Príjmový príspevok z prvého piliera tohto programu je zameraný hlavne na podporu mladých poľnohospodárov pri zakladaní poľnohospodárskeho podniku, vzhľadom na vysoké počiatočné, investičné náklady.

Oprávnení sú mladí aktívni poľnohospodári, ktorí sú oprávnení na jednotnú platbu na plochu SAPS. Samotný príspevok sa pripočítava k základnej platbe. Z toho vyplýva, že časť základných kritérií pre tento príspevok je totožný zo základnými podmienkami pre základnú platbu. 

Ďalšie kritériá sú nasledovné:

  • V čase podanie žiadosti (SAPS) je žiadateľ vo veku od 18 do 40 rokov.
  • Túto podporu je možné požadovať najviac po dobu 5 rokov.
  • Podporu žiada buď fyzická osoba podnikateľ, ako mladý poľnohospodár, alebo právnická osoba pod kontrolou takejto osoby v rámci žiadosti o platbu SAPS – BISS.
  • Prehlásenie, že žiadateľ poľnohospodársku činnosť začal najskôr málo pred tým, než podáva žiadosť.
  • Podporovaná plocha v podnikaní nemôže byť väčšia ako 300 ha.
  • Žiadateľ má vzdelania v poľnohospodárstve alebo v lesníctve. Uvedenú podmienku je možné nahradiť praxou v dĺžke minimálne 2 rokov v relevantnom obore.
  • Mladí poľnohospodári, ktorí vstúpili do tohto programu ešte pred rokom 2023, ale ešte nedosiahli piaty rok podpory, sú naďalej oprávnení na príspevok na zostávajúce roky.

Výška podpory nie je nezávislá na produkcii a je vo výške 175 eur za ha.

Príspevok na investície pre mladých poľnohospodárov je súčasťou plánu rozvoja vidieka. Cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti ich podnikov, zvyšovanie pridanej hodnoty investovaním do nových, inovatívnych technológií pri pestovaní, chove, či výrobe.

V rámci tejto podpory bude možnosť podávať klasické investičné projekty so zvýšenou intenzitou pomoci pre mladých poľnohospodárov. Konkrétne podmienky budú stanovené pri vypracovávaní výziev.

Okrem uvedených budú pre mladých poľnohospodárov zvýšené intenzity pomoci v iných projektových podporách. Taktiež sa bude poskytovať podpora na generačnú výmenu s intenzitou podpory do 40 tisíc eur na žiadateľa.

Zdroj: Agroinform
29.12.2022