Naďalej platí platobná úľava z nájomného v prípadoch výpadku produkcie, uvádzame hlavné zásady

Ak nájomcovi pôdy vnikne minimálne 30%-ný výpadok produkcie v dôsledku nepriaznivých klimatických alebo poveternostných podmienok - vis maior, v tom prípade má nárok na úľavu z platby nájomného. V zmysle platného zákona (Zákon z roku 2013. č. CCXII. , 63. §) naďalej platí platobná úľava z nájomného pre nájomcov poľnohospodárskej plochy, ak mu vznikli škody z dôvodu výpadku produkcie v poľnohospodárskej výrobe z dôvodu negatívneho vplyvu počasia.
Dôležité je, že úľava prislúcha len takému nájomcovi, ktorý na základe nájomnej zmluvy platí za nájom pôdy cenu obvyklú na mieste, kde sa nájom uskutočňuje. Uplatnenie zľavy musí iniciovať nájomca. Výška úľavy závisí od miery poklesu úrody v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, pričom na uplatnenie úľavy musí byť aspoň 30%-tný pokles. Na uplatnenie úľavy je potrebné zaobstarať si úradné potvrdenie. Nájomca je následne povinný písomne oznámiť prenajímateľovi svoj zákonný nárok na úľavu v takom rozsahu, o ktorom dostal úradné rozhodnutie.

Zdroj: Agroinform.hu
15.07.2022