Návrh novely zákona o usporiadaní pozemkového vlastníctva

Novelizáciou zákona by sa malo zrušiť používanie dokumentu s ochrannými prvkami, tj. „zeleného papiera“ v prípade právnych úkonov týkajúcich sa vlastníctva pôdy. Namiesto toho sa počíta s elektronickou evidenciou zmlúv, ktorej podrobnosti ustanovuje nariadenie vlády.

Novelizácia zákona by zabezpečovala riadne uplatňovanie záväzkov v súvislosti s prevodom majetku medzi blízkymi príbuznými. V budúcnosti, aj v prípade prevodu vlastníctva medzi blízkymi príbuznými, sa nadobúdateľ musí zaviazať, že:

  • pozemok bude užívať len on sám,
  • bude plniť svoju povinnosť užívania pozemku,
  • nebude užívať pozemok na iný účel po dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti, ak toto vyhlásenie urobil aj právny predchodca, teda jeho blízky príbuzný v predchádzajúcej zmluve.

Prijatím novelizácie zákona by sa menili aj podmienky predaja pozemku ako celku – o predaji pozemku ako celku môžeme hovoriť vtedy, ak sa predáva viac pozemkov za konsolidovanú kúpnu cenu. V budúcnosti bude možné predať pozemky za konsolidovanú kúpnu cenu aj v prípade, ak sa pozemky nachádzajú v susednom okrese. Ak ide o prevod vlastníctva za konsolidovanú kúpnu cenu, predkupné právo spoluvlastníka možno uplatniť len vtedy, ak sa to vzťahuje na všetky dotknuté pozemky.

Zmeny v nájomných vzťahoch
Ďalšou významnou zmenou by bola možnosť poľnohospodárskej správy odmietnuť schválenie zmlúv, ak je odplata za nájomné alebo iná protihodnota uvedená v zmluve neprimeraná. Protihodnota sa považuje za neprimeranú, ak predmetný pozemok nemá výhodné vlastnosti (napr. poloha, kvalita, zavlažovateľnosť, obrábateľnosť alebo dostupnosť pozemku z cesty), ktoré by odôvodňovali odchýlky od štandardnej miestnej sadzby nájomného.

Zdroj: agroinform.hu