Nie rovnako sa vzťahuje na každého 50%-né zníženie používania prípravkov na ochranu rastlín?

Európska Komisia (EK) navrhla pre každý členský štát individuálnu cieľové hodnotu, určujúcu percentuálnu mieru zníženia používania pesticídov do roku 2030.
Jednotlivé členské štáty už 19. júla 2022 dostali cieľové hodnoty. Viacerí ministri ČŠ kritizovali tento návrh EK na zasadnutí Rady EU. 

Zníženie na 50% sa nevzťahuje na každý ČŠ rovnako. Namiesto toho, pri jeho určení sa vychádzalo z východiskového stavu jednotlivých štátov. 50% je teda len priemer. Z údajov vyplýva, že pre viac ako polovicu členských štátov nepostačuje 50%, napríklad pre Nemecko, Taliansko, či Francúzsko.  Pri určení cieľových hodnôt sa za základ použili priemerné hodnoty použitých množstiev v ČŠ za obdobie 2015 až 2017. Pre zaujímavosť uvádzame údaje niektorých štátov:
 

Členský štát

Cieľ zníženia (%)

Taliansko

62

Malta

61

Slovinsko

59

Cyprus

58

Nemecko, Belgicko

55

Francúzsko, Španielsko

54

Fínsko, Rakúsko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Holandsko

53

Portugalsko

49

Maďarsko, Írsko

48

Poľsko

45

Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Grécko, Chorvátsko, Česko

35

 

Zdroj: Agroinform
15.08.2022