Nové nariadenie č. 34/2021. (X.6.) AM o využití biomasy na energetické účely

Poľnohospodár, ktorý využíva pôdu na výrobu biomasy má povinnosť od 1. januára 2022 vypracovať ročný plán hospodárenia na pôde na základe výsledku pôdneho testu nie staršieho ako 5 rokov. Plán hospodárenia sa musí predložiť elektronicky Národnému úradu pre bezpečnosť potravinového reťazca (Nébih) do 30. septembra každého roka. Poľnohospodárska biomasa sa považuje za surovinu, ak sa vyrába pestovaním plodín na pôde, na ktorú bola podaná žiadosť o jednotnú platbu na plochu a ak sú splnené požiadavky ustanovené v predmetnom nariadení.

Zdroj: agrarszektor.hu