Novelou zákona sa sprístupní úverové moratórium aj pre poľnohospodárov

Zmenou zákona sa po novom otvára možnosť aj pre poľnohospodárov žiadať o úverové moratórium. Základné parametre sú nasledovné: Vzťahuje sa na všetky formy obchodne založených úverových zmlúv, pôžičiek a peňažného lízingu. Taký subjekt, ktorý sa úspešne zúčastní na úverovom moratóriu, bude oslobodený od platieb úrokov, poplatkov a taktiež veriteľ nemôže v danom období zrušiť úverovú zmluvu.

Účasť je možná na základe žiadosti a nie je automatická. Podáva sa na tlačive do 15.9.2022 pre banku veriteľa. Moratórium bude trvať do 31.12.2023. Tento inštitút môžu využiť subjekty v sektore rastlinnej a živočíšnej výroby, lesného hospodárstva, rybárstva. Úspešnosť zaradenia je viazaná splnením podmienky 50%-ných príjmov daného subjektu vzhľadom k minuloročným príjmom.

Zdroj: Agro Napló

17.08.2022