Obnoviteľný vidiek, obnoviteľné poľnohospodárstvo

Maďarská vláda sa zaviazala posilniť hospodárstvo vidieckych oblastí prostredníctvom programu „Obnoviteľný vidiek, obnoviteľné poľnohospodárstvo“. Poslednou etapou programu je výzva na predkladanie žiadostí s názvom „Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností – rozvoj vidieckeho turizmu“. Hlavnými cieľmi výzvy je podpora poskytovania (začínajúcich alebo existujúcich) ubytovacích služieb pre mikropodniky vo vidieckych oblastiach; rozvoj služieb cestovného ruchu; posilnenie zamestnanosti a zvýšenie príjmov.

Žiadateľ si môže vybrať zo 4 povinných, samostatných aktivít. Môže postaviť nové ubytovacie zariadenie (postaviť novú budovu), vytvoriť nové v existujúcej budove, zrekonštruovať existujúce, pridať novú budovu k existujúcemu a zrekonštruovať existujúce vedľa pôvodného. Výstavba/modernizácia budovy (budov) potrebných na spustenie a/alebo ďalší rozvoj doplnkových turistických služieb, získanie potrebného vybavenia a doplnkovej infraštruktúry priamo spojenej s ubytovaním nie sú oprávnené ako samostatné činnosti. Podporený môže byť aj rozvoj technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a rozširovanie a/alebo modernizácia výstavby kuchýň, reštaurácií a jedální súvisiacich s ubytovacími službami.

Max. výška NFP je 271,33 tis. EUR , pričom max. výška intenzity podpory môže byť 50-70 % z celkových oprávnených výdavkov (50 % pre neklasifikované okresy, 60 % pre okresy „prijímateľov“ a jednotných 70 % pre okresy „bude sa rozvíjať“ a „bude sa rozvíjať s komplexným programom“). 

Zdroj: agroinform.huagronaplo.huagronaplo.huagrarszektor.hu