Opatrenia na podporu generačnej výmeny sa neustále rozširujú

Mladí poľnohospodári boli hlavnými príjemcami jednotnej platby na plochu počas programovacieho obdobia 2014-2020. Poľnohospodári do 40. rokov okrem základnej podpory dostali aj 65,70 EUR/ha - až do 90 ha. V súčasnosti môže z tejto podpory čerpať 9 000 mladých poľnohospodárov, ktorí hospodária na výmere 145 000 ha. Mladým poľnohospodárom okrem bežnej miery pomoci sa poskytuje o 10 % vyššia podpora na investície do poľn. podnikov. Vďaka podpore  sa realizovali rôzne investície v celkovej hodnote 171,4 mil. EUR pre 1 000 poľnohospodárov.

Mladí poľnohospodári by mali dostať najmenej 3 % z dostupných zdrojov v novom programovacom období 2023-2027. Regulačný balík, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, zjednoduší proces generačnej výmeny. Generačná výmena sa tiež podporí novými výzvami.

Zdroj: agronaplo.huagrarszektor.hu