Podmienky vyplatenia náhrady škody v dôsledku poveternostných udalostí

Sucho, mráz a búrky spôsobili vážne škody farmárom, ktorí majú nárok na náhradu škody v prípade, ak:

  • podali hlásenie škôd elektronicky do 15 dní od vzniku škodovej udalosti,
  • škoda bola skutočne spôsobená nepriaznivou poveternostnou udalosťou,
  • orgán na posudzovanie škôd potvrdil prvovýrobcovi zníženie výnosu o viac ako 30 %,
  • uhradili kompenzačný príspevok do 15. septembra,
  • podali žiadosť o náhradu škody do 30. novembra,
  • v prípade škôd spôsobených suchom je ďalšou podmienkou, aby vláda deklarovala obdobie sucha najneskôr do 31. októbra bežného roka.

Podľa príslušných pravidiel EÚ 30 % zníženie výnosu sa určí ako rozdiel medzi výnosom (trojročný priemerný výnos s výnimkou 2 rokov s najvyššou a najnižšou výnosnosťou) za päťročné obdobie predchádzajúce referenčnému roku a výnosom za bežný rok.

Zdroj: agrarszektor.hu