Podpora dobrých životných podmienok zvierat

Agrárne ministerstvo vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí s rozpočtom 13,2 mil. EUR na podporu dobrých životných podmienok zvierat – prežúvavcov, ale iba ovce a kozy. Zavedením nového opatrenia PRV ministerstvo pomáha zvyšovať odolnosť odvetvia chovu HZ, zlepšovať životné podmienky zvierat a predchádzať ich zdravotným problémom. Medzi oprávnené aktivity patrí starostlivosť o paznechty, kontrola vnútorných/vonkajších parazitárnych infekcií/parazitov (ale aj múch a komárov) a doplnenie minerálov. Vďaka výzve môžu poľnohospodári získať NFP v sume 208 EUR/DJ/ročne. Lehota na podávanie žiadostí je od 16. mája do 16. júna 2022. Oprávnenými žiadateľmi sú chovatelia, ktorí sú zaregistrovaní v registračných systémoch a majú vyhlásenie úradného veterinárneho lekára, že ich chov spĺňa normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Doba viazanosti je od 1.07.2022 do 31.12.2024.

Zdroj: agrarszektor.hu