Pracovná skupina Agrárnej komory navrhuje ďalšie kroky na riešenie zmätkov na trhu spôsobených ukrajinským obilím

Agrárna komora Maďarska - NAK víta rozhodnutie o dočasnom dovoze obilnín, olejnatých semien a iných poľnohospodárskych produktov, ktoré je účinné do 30 júna 2023. Pracovná skupina zriadená za účelom šetrenia vniknutej situácie na trhu v dôsledku dovozu Ukrajinských obilnín súri ďalšie kroky, ktorými by mali byť: prísne sledovanie prepravy obilnín, znovu zavedenie nenulových colných sadzieb na dovoz týchto výrobkov, zvýšená kontrola týchto produktov z dôvodu ich zvýšeného rizika na zdravie a taktiež stiahnutie mikotoxínom nakazenej domácej kukurice s trhu.
Podľa pracovnej skupiny je nutné podniknúť kroky v dvoch oblastiach. Prvou je vyprázdnenie skladov, nakoľko onedlho sa začne tohtoročná žatva. Preto navrhujú producentom, aby domácu kukuricu nakazenú mikotoxinom zhodnotili na trhu, napríklad na výrobu bio-etanolu. Výrazne žiadajú držiteľov týchto zásob, aby sa zdržali riedenia týchto nakazených produktov s novou úrodou, ktorým by došlo k strate dôvery na trhu a k nepredajnosti týchto produktov. 
Druhou oblasťou je vytvorenie tranzitného koridoru pre tieto výrobky cez územie Schengenského priestoru. Tranzit by mal byť zabezpečený colným dohľadom nad tovarom, až do miesta, kde opustí územie EU. Okrem toho, navrhujú znovu zavedenie colnej sadzby s tým, že 20 % z cla by pripadlo pre členský štát dovozu za účelom riešenia vzniknutých problémov na ich trhu a 80 % z cla by dostala Ukrajina formou pomoci sprostredkovanej Európskou úniou.
Okrem uvedených, pracovná skupina upozorňuje na používanie takých prípravkov na ochranu rastlín v tretích krajinách, ktoré sú v EU už dávno zakázané. Z toho titulu sa vynárajú otázky rizika potravín dovážaných z tretích krajín, akými je aj Ukrajina. Tieto obavy potvrdzujú aj výsledky kontrol, vykonaných orgánmi dohľadu v Maďarsku a na Slovensku na obilninách pochádzajúcich z UA. Preto odporúčajú zvýšenú kontrolu surovín pre potraviny a krmivá z týchto krajín.

Zdroj: NAK.hu
19.04.2023