Prichádza nová forma zmluvy na uľahčenie generačnej výmeny

Agrárny minister predložil 2. novembra 2021 návrh zákona na uľahčenie generačnej výmeny. Na základe toho by sa zaviedla nová forma zmluvy na uľahčenie prevedenia poľnohospodárskeho podniku ako celku (pozemky, hnuteľný a nehnuteľný majetok, vlastnícke práva, obchodné podiely, atď). Plnenie zmluvy je možné prevodom vlastníctva podniku, bezodplatným prevodom vlastníctva alebo vo forme pravidelnej odplaty.

Prevádzateľ poľnohospodárskeho podniku sa musí zaviazať, že svoju poľnohospodársku činnosť úplne ukončí. S nadobúdateľom sa však môžu dohodnúť na spolupráci najviac na 5 rokov, počas ktorých sa nadobúdateľ osobne zapojí do činnosti farmy. V tomto prípade sa náklady delia a podľa toho zmluvné strany profitujú z výsledku. 

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.hu