Prichádzajú nové formy podpory

Minister poľnohospodárstva Nagy István oznámil v Siófoku na podujatí Szimbiózis
Kertésztalálkozó, že v Strategickom pláne SZP naďalej zachovávajú zvláštnu podporu pre
odvetvie záhradníctva. To znamená, že aj pestovatelia okrasných rastlín môžu očakávať
pridelenie prostriedkov na rozvoj. Minister uviedol, že v období 2023-2027 bude možnosť udržať všetky opatrenia, ktoré boli uplatňované v predchádzajúcich obdobiach na základe Programu rozvoja vidieka, a budú dostupné aj nové formy podpory, ktoré budú špeciálne prispôsobené možnostiam v danom odvetví.
Podporné možnosti sa vzťahujú na aktivity spojené s obchodom s okrasnými rastlinami alebo správou zelene. Bude sa môcť žiadať o finančnú podporu napríklad na výstavbu, rozvoj a modernizáciu budov. Podporované sú aj nové stroje a nástroje, technológie spojené s obchodom s okrasnými rastlinami a správou zelene, ako aj modernizácia existujúcich strojov a nástrojov, vrátane informačných a komunikačných technológií.
Okrem toho je možné získať podporu pre výstavbu skleníkov, fóliových skleníkov, chladiacich skladov a nákup strojov a technológií na požatí a spracovanie plodín. Minister zdôraznil, že tieto opatrenia budú k dispozícii aj pre zakladanie nových záhrad, a to samozrejme formou podpory.

Zdroj: Agrarszektor
05.12.2023