Správny systém zadržiavania vody v pôde je existenčná otázka súčasnosti. Poľnohospodárom pomáha hneď niekoľko podpôr

Zadržanie odtoku vody v pôde, udržanie zrážkovej vody, udržania vlhkosti pôdy a vhodné agrotechnické postupy podporujúce úrodnosť pôdy sú hlavným cieľom súčasného systému podpôr v poľnohospodárstve. Ministerstvo poľnohospodárstva na nové programové obdobie začínajúce od 2023 naplánovalo viac nových a účinnejších nástrojov na stimulovanie hospodárov k dosiahnutiu týchto cieľov. Tieto nástroje boli zakomponované aj v maďarskom národnom pláne pre Spoločnú poľnohospodársku politiku.

Rezort chce zlepšovať absorpčnú schopnosť pôdy a ekosystémy motiváciou k neustálej zmene druhu použitia pôdnych blokov, väčšou diverzifikáciou kultúr (melioračné ciesty, biopásy, pôdne bloky bez poľn.produkcie) a motiváciou k používaniu vhodných agrotechnický postupov. Najdôležitejšie formy podpory tohto záujmu sú:

Dôsledné dodržiavanie už aj doteraz platných postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, hlavne minimalizácia obrábania pôdy, zachovanie oblastí ekologického záujmu, TTP, krajinné prvky, nárazníkové zóny atď., ktoré sa plánujú doplniť o povinnosti smerujúce k ochrane vodných biotopov a mokradí. Osobitnými podporami budú motivovať poľnohospodárov k vytváraniu nových vodných biotopov. Tieto plochy budú po novom zahrnuté do oblastí s nárokom na jednotnú platbu za plochu.

V rámci teraz štartujúceho dobrovoľného Agro-ekologického programu si môžu poľnohospodári vyberať z účinných postupov na zamedzenie úniku vody v pôde. Napríklad zimné zakrývanie povrchu pôdy, kultivácia pôdy bez hlbokej orby, používanie mikrobiologických prípravkov na zlepšenie úrodnosti pôdy, ako aj používanie mikro-závlahových systémov. Nové predpisy v osevnom postupe a v doplňovaní živín podporujúce kondíciu pôdy. A v neposlednom rade, všade, kde sa nachádzajú vodné zdroje vhodné na zavlažovanie sa zintenzívňujú podpory na investície, akými sú zariadenia na zadržanie vody, zariadenia na zásobovanie vody, zvyšovanie výkonnosti súčasných zavlažovacích zariadení.

Zdroj: Agroinform
15.08.2022