Štátna pokladnica Maďarska vydala dôležité oznámenie o udalosti vyššej moci

Pokiaľ ide o dotácie na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, štátna pokladnica (ako platobná agentúra) uznáva vyššiu moc, ako je ustanovená vo vyhláške č. 94/2015. (XII. 23.) na základe mimoriadnej okolnosti, konania alebo udalosti, ktorá je nepredvídateľná.

Poľnohospodár musí nahlásiť udalosť vyššej moci štátnej pokladnici, ak nie je schopný alebo iba čiastočne je schopný splniť podmienky, požiadavky, povinnosti alebo záväzky uvedené v právnych predpisoch o dotáciách, výzvach alebo iných predpisoch. Ak poľnohospodár dokáže vierohodným spôsobom preukázať výskyt udalosti vyššej moci, môže byť oslobodený od plnenia podmienok a povinností.

Podľa predpisov vyššej moci môže štátna pokladnica uznať ako udalosti vyššej moci najmä tieto udalosti:

 • smrť,
 • dlhodobá práceneschopnosť,
 • nepredvídané vyvlastnenie významnej časti poľnohospodárskeho alebo spracovateľského podniku, vyvlastnenie pôdy, zalesnenej oblasti, lesa a pôdy ovplyvnenej podporovanou činnosťou,
 • využitie pôdy vo verejnom záujme,
 • prírodné katastrofy alebo extrémne poveternostné javy (ako zemetrasenie, povodeň, veterná smršť, sucho, požiare, krupobitie, mráz, búrky, atď.) ovplyvňujúce farmu, pôdu alebo lesné hospodárstvo,
 • zničenie alebo poškodenie štruktúr stavieb poľn. podniku v dôsledku vyššej moci,
 • zníženie počtu hospodárskych zvierat v dôsledku epidémie, nákazlivej choroby alebo veterinárnych opatrení postihujúcich časť alebo všetky hosp. zvieratá,
 • infekcia alebo epidémia postihujúca niektoré alebo všetky druhy rastlinných kultúr/húb,
 • úradné opatrenia prijaté proti škodcom,
 • neočakávaná alebo trvalá prekážka na dopravnej ceste spojená s intervenčnou a vývoznou činnosťou, keď použitie alternatívnej trasy vyžaduje vyššie náklady,
 • vládne opatrenia v dôsledku pandémie koronavírus,
 • niektoré škody spôsobené divou zverou.

POZOR! Poľnohospodára oslobodzuje od povinností doba udalosti vyššej moci, teda s ohľadom na obdobie pred výskytom udalosti vyššej moci a po udalosti vyššej moci je potrebné povinnosti dodržať.

Zdroj: agrarszektor.hu