Uleteli ceny energií, tu je pomoc pre podniky spracovateľského priemyslu

Program podpory pre malé a stredné podniky 2022 v oblasti nákladov na energiu a investícií - súhrn.

Cieľom podpory je riešenie problémov s likviditou, výnosnosťou a konkurencieschopnosťou domáceho malého a stredného podnikateľského sektora v spracovateľskom priemysle, ako aj udržanie pracovných miest. Pomoc bude mať formu podpory nákladov na elektrickú energiu a zemný plyn s príspevkom k účastnej výške nákladov pri investíciách zameraných na zvyšovanie energetickej účinnosti.

V rámci tejto podpory sú prípustné dve formy:

A. Nenávratná priama dotácia na pokrytie navýšenej (zdraženej) časti nákladov za energiu za mesiace október, november a december 2022.

B. Nenávratná priama dotácia formou príspevku k spolu účastnej výške z celkových oprávnených výdavkov na úverom financovanú investíciu na zvyšovanie energetickej účinnosti.

Uvedené formy podpory sa dajú aj kombinovať.

Medzi najdôležitejšie kritériá na oprávneného žiadateľa patria tieto:
Jedná sa o malý alebo stredný podnik; podnik patrí do spracovateľského priemyslu; v roku 2021 mal podnik náklady na energiu minimálne vo výške 3 % z čistého ročného príjmu a tiež to, že sídlo, miesto podnikania alebo miesto alokácie investície je na území Maďarska.

Povinnosti – žiadateľ sa povinne zaviaže, že zamestnanosť v jeho podniku sa do konca III. štvrťroka 2023 nezníži o viac ako 10 %, alebo, že plánovaná investícia prebehne najneskôr do 31.12.2024.

Forma určenia výšky oprávnených výdavkov a intenzita pomoci.

V prípade podpory formou bodu A. – sa oprávnené výdavky počítajú ako násobok rozdielu priemerných mesačných cien nákladov za energiu za mesiace 10,11,12 v roku 2021 v porovnaní s rokom 2022, teda zdraženej časti nákladov a spotreby v mesiacoch 10,11,12.2022. Intenzita pomoci je 50% z hore uvedených celkových nákladov.

V prípade podpory formou bodu B. – je intenzita pomoci maximálne 15% zo spolu účastnej výšky celkových oprávnených výdavkov na investíciu.

Výška podpory je maximálne 500 000 Eur (vo forintoch) v prípade, ak sa pre daný podnik podpora uznáva ako krízová (podľa príslušného nariadenia), respektíve vo výške 200 000 Eur, ak podnik prijíma túto podporu ako de minimis.

podávaniu žiadosti o podporu je potrebná registrácia na tento účel vytvorenej internetovej stránke. Registrovať sa dá v období od 20. októbra do 15. decembra 2022, v rámci ktorej prebehne aj predbežné preverenie oprávnenosti. Lehota na podanie žiadosti (po registrácii) je do 26.12.2022.

Zdroj: Agroinform
04.10.2022