Viac ako 70 000 výrobcov dostane náhradu vo výške takmer 17,2 mil. EUR

V programovacom období 2014-2020 bol vytvorený krízový fond na riešenie vážnych kríz, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku výrobu alebo predaj. EÚ tento fond vytvára každý rok zadržaním časti priamej platby.

Maďarská štátna pokladnica (ako platobná agentúra) začala refundovať poľnohospodárom finančné prostriedky, ktoré boli zadržané a neboli použité v krízovom fonde EÚ (muselo sa uplatniť na všetky priame platby presahujúce 2 000 EUR a 2,906192 % muselo byť zadržaných z priamej podpory).

Zdroj: agronaplo.hu