Výzva na podporu investícií na prevenciu škôd spôsobených jarnými mrazmi

Max. výška podpory predstavuje 13,59 mil. EUR , kým výška podpory oprávnených výdavkov jednej žiadosti 271,89 tis. EUR. Intenzita pomoci je 80 % z celkových oprávnených výdavkov. Oprávnené sú investície do obstarania technického a technologického vybavenia, vrátane strojov a náradia slúžiacich na prevenciu škôd spôsobených jarnými mrazmi (obstaranie a inštalácia pevnených alebo mobilných zariadení na miešanie vzduchu, zariadení na autonómnu výrobu tepla alebo ťahaných zariadení na výrobu tepla, atď.).

Zdroj: agrarszektor.hu