Výzva na podporu malých poľnohospodárskych subjektov je znovu otvorená (v SR 6.3)

Výzva je opäť otvorená od 14. februára do 28. februára 2022. Poľnohospodári doteraz podali celkovo 8000 žiadostí. Rozhodnutia sa prijímajú priebežne, prvá splátka podpory už bola vyplatená takmer 3800 subjektom, čo znamená viac ako 11 285,10 EUR na žiadateľa (celkovo cca. 43,7 mil. EUR). Podmienky výzvy sa nezmenili: min. výška oprávnených výdavkov výzvy je 15 000 EUR na 5 rokov, ktorá sa má vyplácať v dvoch splátkach (75 % finančnej pomoci bude vyplácaných po podpísaní zmluvy, zostávajúcich 25 % môžu príjemcovia získať predložením ŽoP po implementácii projektových cieľov). Oprávnené výdavky sú investície na nákup zariadenia a strojov súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, výsadbou plantáží, nákupom zvierat alebo rozvojom existujúceho podniku.

Zdroj: agrarszektor.hu