Vznikli dôležité rozhodnutia v súvislosti s podporou spracovateľského priemyslu

V prvom štvrťroku 2023 sa pokračuje v podpore malých a stredných podnikov – MSP, patriacich do skupiny energeticky náročného spracovateľského priemyslu, oznámil minister hospodárskeho rozvoja.
V roku 2022 bolo na zlepšenie energetickej účinnosti spracovateľských podnikov z tohto programu vyčlenených 100 miliárd Ft. (256 miliónov eur) a na rok 2023 už 120 miliárd Ft. (307 miliónov eur).
Jedná sa o nenávratnú priamu dotáciu na pokrytie navýšenej (zdraženej) časti nákladov za energiu a o nenávratnú priamu dotáciu formou príspevku k spolu účastnej výške z celkových oprávnených výdavkov na úverom financovanú investíciu na zvyšovanie energetickej účinnosti.
Podľa nových pravidiel sa do programu môžu prihlásiť aj podniky, ktorých náklady na energiu sú minimálne vo výške 2 % z čistého ročného príjmu oproti pôvodným 3%. Týmto sa rozšíril možný okruh MSP podnikov o túto dotáciu z 9 na 16 tisíc. Obdobie z ktorých náklady za energiu je možné uplatniť na kompenzáciu bol rozšírený o prvý štvrťrok 2023.
Podstatnou zmenou je okrem uvedených aj rozšírenie programu pre sektor domáceho turizmu. Týmto sa otvorí možnosť využitia výhod prostredníctvom tohto programu pre ďalších 20 tisíc subjektov.

Zdroj: MTI
10.01.2023