Zákon o prevode poľnohospodárskych podnikov schválený

Parlament schválil zákon o prevode poľnohospodárskych podnikov a novelizoval aj ďalšiu poľnohospodársku legislatívu. Zákon má pomôcť generačnej výmene v poľnohospodárstve. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Prevod týchto podnikov brzdí nutnosť vysporiadania záväzkov z dodávateľských a obchodných zmlúv a záväzkov súvisiacich s rôznymi dotáciami; postupnosť a úprava úradných povolení. Jedným z cieľov právnej úpravy je preto odľahčenie administratívnej záťaže prostredníctvom zmluvy o prevode, ktorý je založený na konsenze prevádzateľa a nadobúdateľa. To všetko smeruje k čo najskoršiemu vyriešeniu otázky nadobúdania vlastníctva a užívania pozemkov, úprav úradných povolení, prevodu zmlúv a odovzdávania a prevzatia žiadostí a dotácií.

Existujú štyri typy zmlúv o prevode poľnohospodárskych podnikov: kúpno-predajná a darovacia zmluva alebo zmluvy vo forme pravidelnej odplaty (anuitné sadzby, renta). 

Zmluvné strany si môžu doplniť všetky štyri druhy o užívaní pozemku, teda môžu sa dohodnúť, že pôvodný vlastník si pozemok ponechá, čím sa mu zabezpečí aj príjem. Prevádzateľ sa musí zaviazať, že nezaháji novú činnosť. Aby však bola zabezpečená úspešná generačná výmena, zákon umožňuje prevádzateľovi, aby na odovzdávaní poznatkov spolupracoval s nadobúdateľom mladším najmenej o 10 rokov najviac 5 rokov. Vlastníctvo podniku prechádza na konci spolupráce na nadobúdateľa, ktorý k stanovenému dátumu splní podmienky alebo zaplatí celú kúpnu cenu. Nadobúdateľ nahradí prevádzateľa vo všetkých občianskoprávnych záležitostiach týkajúcich sa prevodu.

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.hu