Žiadateľom z projektových podpôr v rámci PRV sa rušia povinné miery zamestnanosti podniku

Vojna a sucho vážne zasiahlo agrárny sektor, preto sa rozhodlo o zmiernení právnych následkov nedodržania povinnosti udržania zamestnanosti v podniku u žiadateľov o projektové podpory z Programu rozvoja vidieka.

Od účinnosti Programu rozvoja vidieka z roku 2015 sú prijímatelia investičných podpôr povinní udržiavať zamestnanosť v podniku aspoň na určenej úrovni. Na základe konzultácie s Európskou komisiou sa táto povinnosť nedá spätne meniť. Avšak z dôvodu súčasných nepriaznivých okolností sa Ministerstvo poľnohospodárstva snaží všetkými spôsobmi pomáhať investorom, preto sa dopracovalo k rozhodnutiu o zmiernení právnych následkov nedodržania tejto povinnosti.

Podľa doterajšej právnej úpravy, ak zvýhodnené podnikateľské subjekty nedodržali predpísanú mieru zamestnanosti v podniku, v tom prípade poskytovateľ podpory automaticky odstúpil od zmluvy a tiež nárokoval vrátenie už vyplatenej výšky podpory. Nakoľko však súčasný stav na trhu práce a suchom zasiahnuté hospodárstvo prináša pre hospodárov značné úskalia, preto sa všetky dotknuté výzvy – v rámci možností daného členského štátu menia.

V zmysle tejto zmeny poskytovateľ podpory neodstupuje od zmluvy automaticky, ale dotyčný orgán individuálne zváži jednotlivé prípady, berúc do úvahy vzniknuté negatívne hospodárske vplyvy na jednotlivé podnikateľské aktivity. Uvedené zmeny sa týkajú aj chovateľov hospodárskych zvierat, podnikateľov v záhradníctve, spracovateľov potravín a lesného hospodárstva. Dotknuté výzvy sa postupne upravujú, oznámilo Ministerstvo.

Zdroj: Agro Napló
24.08.2022