Zmenil sa Zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy

Zákon č. LX. z roku 2021 okrem iného zmenil aj Zákon č. CXXIX. z roku 2007 o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z týchto zmien sme vyzdvihli niekoľko prvkov podľa nasledovného:

V konaniach, ktoré sa týkajú veľkého počtu klientov, na ktorých sa príslušný zákon vzťahuje, oznámi úrad na správu nehnuteľností, ako aj úrad na ochranu poľnohospodárskej pôdy svoje rozhodnutia prostredníctvom verejnej vyhlášky. Konanie sa dotýka výrazného počtu klientov v tom prípade, ak je pri zahájení konania zapojených viac ako 30 klientov.

V prípade, ak je poľnohospodárska pôda vo vlastníctve štátu, je jej vlastníkom správca zapísaný v registri nehnuteľností, v opačnom prípade je to organizácia vykonávajúca vlastnícke práva.  

 • K oznámeniu o ukončení iného účelu využívania pôdy musí byť v každom prípade pripojený plán ochrany pôdy umožňujúci jej využitie na poľnohospodárske účely a opodstatňujúci obnovu pôdy. Novelou zákona však vyhotovenie takéhoto plánu nie je potrebné v tom prípade, ak sa plánovaná obnova uskutoční odstránením stĺpov alebo líniových zariadení, a toto si nevyžaduje narušenie povrchu pôdy, resp. jej poškodenie (napr. vzdušné vedenie).
 • Administratívna lehota na vybavenie žiadosti týkajúcej sa využitia poľnohospodárskej pôdy na iné účely v záujme zriadenia nízko kapacitnej elektrárne (taká malá elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu využitím solárnej energie a má menovitý výkon nižší ako  0,5 MW) je v určitých prípadoch 8 dní, a o žiadosti rozhodne úrad na správu nehnuteľností bez vykonania miestnej obhliadky a bez preskúmania otázok ochrany pôdy.  
 • Za využitie na iné ako poľnohospodárske účely sa nepovažuje výstavba a prevádzkovanie elektrárne vyrábajúcej elektrickú energiu pomocou solárnej energie podľa agrofotovoltaického systému (solárne panely stoja na približne 5m vysokých stĺpoch a pod nimi je možné pokračovať v aktívnom pestovaní plodín a pasení zvierat), za predpokladu, že nebudú brániť tomu, aby sa pod nimi ležiaca plocha využívala ako poľnohospodárska pôda na pestovanie plodín.
 • Povolenie k využitiu poľnohospodárskej pôdy na iné účely nie je potrebné ani v prípade zriadenia nízko kapacitnej elektrárne, ktorá nie je zriadená, prevádzkovaná majiteľom alebo užívateľom pôdy, ale ju zriaďuje, prevádzkuje tretia osoba, a ak sa investícia zrealizuje na poľnohospodárskej pôde podpriemernej kvality, nanajvýš  však na pôde s maximálnou hodnotou 15 zlatých korún na hektár.
 • K žiadosti týkajúcej sa využitia poľnohospodárskej pôdy na iné účely musí byť okrem toho pripojené súhlasné vyhlásenie vlastníka, resp. v prípade užívateľského práva súhlasné vyhlásenie užívateľa zakotvené v dokumente s úplnou dôkaznou hodnotou, ak je žiadateľom iná osoba ako vlastník, resp. užívateľ, s výnimkou, ak je využitie ornej pôdy potrebné na dosiahnutie účelu vyvlastnenia, alebo ak využitie poľnohospodárskej pôdy slúži takému verejnému záujmu, ktorý umožňuje obmedzenie vlastníckeho práva, pri ktorom zákon umožňuje, aby vyhlásenie vlastníka, resp. v prípade užívateľského práva vyhlásenie užívateľa nahradilo rozhodnutie súdu alebo iného orgánu.
 • Aj vlastník môže iniciovať u miestnej samosprávy zahájenie konania na začlenenie časti svojej pôdy s cieľom zabezpečiť svoje vlastné bývanie, resp. bývanie blízkych osôb vo vlastnej lokalite. Táto časť pôdy môže mať vyššiu kvalitu ako je priemer. Ak sa poľnohospodárska pôda určená na iné účely nevyužíva na stanovený účel, výška pokuty bude predstavovať päťnásobok príspevku na ochranu pôdy.
 • Zákon tiež ustanovuje „Pravidlá vykonávania obnovy pôvodného stavu” poľnohospodárskej pôdy.
 • Bol doplnený aj rozsah činností, ktoré sú oslobodené od platenia príspevku na ochranu pôdy: výstavba zariadenia na predchádzanie vzniku škôd spôsobených vodou, resp. určeného na zavlažovanie, ako aj rekonštrukcia, vývoj, prevádzkovanie alebo údržba týchto zariadení a koryta, resp. obnova pôvodného stavu po ochrane (oblasť sa využije za týmto účelom na základe povolenia).  
 • Poľnohospodár môže na poľnohospodárske účely na vlastnom pozemku bez príspevku využiť pôdu o rozlohe n 1000 m2, avšak novelou zákona bolo zakotvené, že túto možnosť môže využiť iba raz. Z toho titulu – do 10 rokov – v prípade zmeny vlastníka nemá nárok na oslobodenie ani nový vlastník, resp. nový užívateľ, a taktiež rozdelením časti pozemku nie je možné opakovane žiadať z tohto titulu oslobodenie spod platenia príspevku.
 • V kapitole o ochrane pôdy bolo doplnené to, že užívateľ pôdy je povinný vykonávať pôdoochranársku činnosť alebo činnosť prispôsobenú ekologickým danostiam poľnohospodárskej pôdy, v záujme toho je povinný  vyhotoviť a aktualizovať Pestovateľský program ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • Ďalej je potrebné povolenie úradu na ochranu pôd aj na využívanie upraveného bahna z koryta riek na poľnohospodárske účely, a je potrebný aj plán ochrany poľnohospodárskej pôdy. /upravené bahno: také bahno z koryta, ktoré možno vzhľadom na obsah kontaminujúcich látok aplikovať na poľnohospodársku pôdu biologickým, fyzickým, chemickým alebo iným vhodným spôsobom, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  
 • Po predložení oznámenia úradu na ochranu pôdy- na základe predpísaného plánu na ochranu pôdy- sa môže v ďalšom vykonať technický ochranný zásah do pôdy, môže sa vykonať realizácia zariadenia, ak to nespadá do kompetencie iného orgánu.  Oznamovacej povinnosti podlieha ďalej aj používanie zúrodňovacieho materiálu čerpaného z koryta. /zúrodňovací materiál z koryta: bahno z koryta, ktoré vzniká v prvom rade naplavením z ornej pôdy, ktoré slúži na zlepšenie nepriaznivých vlastností pôdy, na jej zúrodnenie, resp. na udržanie priaznivých vlastností pôdy, a ktoré možno bez úprav aplikovať na ornú pôdu/
 • od 1. augusta sa upravuje aj výška pokuty na úseku ochrany pôdy.

Zákon zakotvuje aj pravidlá pri výsadbe ovocných sadov, ktoré boli tiež v malej miere pozmenené. V zmysle novely zákona je možné po oznámení zrealizovať vysadenie ovocného sadu s rozlohou väčšou ako 2 500 m2 do skončenia doby platnosti plánu na ochranu pôdy schváleného úradom na  ochranu poľnohospodárskej pôdy.

Užívateľ ovocného sadu je povinný po zaevidovaní nahlásiť orgánu pre výsadbu sadov všetky zmeny svojich osobných údajov, resp. údajov týkajúcich sa ovocného sadu, ktoré tento orgán eviduje, a to do 30 dní odo dňa vzniku tejto zmeny. 

Zdroj: nak.hu