Projekt AKS - Opatrenie 1 - Podopatrenie 1.1 - 43/PRV/2019

Pozvánka

Agrárna  komora Slovenska so sídlom v Dunajskej Strede organizuje vzdelávacie aktivity a tematickú exkurziu v rámci Podopatrenia 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností v rámci výzvy č. 43/PRV/2019 k projektu s názvom:

Inovatívne k sebestačnosti

Termín a miesto vzdelávacích aktivít: 10. januára 2023 a 8. februára 2023 od 08:00 hod, zasadacia miestnosť III. poschodie, Korzo B. Bartóka 789/3, Dunajská Streda

Program a témy vzdelávacej aktivity 10. januára 2023:

07:45 – 08:00      Registrácia účastníkov
08:00 – 11:00      Nové pestovateľské metódy v rámci AEKO
11:00 – 13:00      Predaj vlastných produktov konečnému spotrebiteľovi
13:00 – 13:30      Obedňajšia prestávka
13:30 – 16:30      Možnosti na zabezpečenie sebestačnosti vo výrobe jatočných ošípaných
16:30 – 17:00      Diskusia, osobné konzultácie
17:00                   Záver vzdelávacej aktivity

Program a témy vzdelávacej aktivity 8. februára 2023:

07:45 – 08:00      Registrácia účastníkov
08:00 – 10:00      Chovateľské metódy na úseku chovu koní
10:00 – 12:00      Možnosti financovania v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby
12:00 – 12:30      Obedňajšia prestávka
12:30 – 14:30      Ako využívať marketing v poľnohospodárskej prvovýrobe na predaj vlastných produktov
14:30 – 16:30      Možnosti prenajímania poľnohospodárskych pozemkov pre mladých poľnohospodárov (zmeny v zákone č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov)
16:30 – 17:00      Diskusia
17:00                   Záver vzdelávacej aktivity

Náklady spojené s účasťou na informačnom seminári budú hradené z prostriedkov PRV SR 2014-2020, Opatrenie 1- Prenos znalostí a informačné akcie.

Termín a miesto tematickej exkurzie: 13. - 15. februára 2023, okres Levice - Rimavská Sobota - Revúca

Program tematickej exkurzie:

13. februára 2023

  • exkurzia v poľnohospodárskej spoločnosti AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo, prevádzka Sebechleby – prehliadka farmy, bitúnka, bio ovocného sadu.

14. februára 2023

  • exkurzia v spoločnosti BioEN s.r.o. v Hubove a v Revúcej – prehliadka farmy a výrobne syrov a iných produktov zo 100% ovčieho mlieka.

15. februára 2023

  • návšteva odbytovej organizácie družstva Gemerprodukt OVD v Rimavskej Sobote - výroba muštového hrozna, spracovanie ovocia, biologické skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a ich zmesí s inými prípravkami podľa pravidiel správnej experimentálnej praxe.

Náklady spojené s účasťou na informačnom seminári budú hradené z prostriedkov PRV SR 2014-2020, Opatrenie 1- Prenos znalostí a informačné akcie.

Vyplnené prihlášky posielajte na úrad komory najneskôr do 9. januára 2023 poštou, osobne alebo emailom na aksds@aksds.sk