Prichádzajú nové pravidlá – spoluvlastnícky podiel pozemkov, získanie vlastníctva pôdy, predaj pozemkov vo vlastníctve štátu a tiež nájom pôdy

Na zmluvy o predaji a nájme pozemkov sa budú od januára 2023 vzťahovať tieto pravidlá:

Pri určovaní ceny pozemkov sa vychádzalo z pravidla zisťovania predpokladanej výnosnosti pozemku na nadchádzajúcich 20 rokov. Nakoľko je v súčasnosti problémom určiť ceny obilnín do budúcnosti, preto je nutná zmena pravidiel.  Pri určovaní ceny pozemku bude treba prihliadnuť na priemernú cenu pozemkov zo zmlúv z predchádzajúceho roka na danom osídlení. Konečná cena sa nemôže odchýliť od takto určenej o viac ako 10%. Výnimkou budú objektívne dôvody, ako napríklad bonita pôdy, možnosť zavlažovania, existencia privádzacej spevnenej cesty alebo iné. Uvedené priemerné ceny pozemkov budú dostupné pre každé osídlenie na internetovej stránke Národnej agrárnej komory - NAK. 

Rozširuje sa právo NAK pri odsúhlasovaní zmluvných vzťahov. Komora totiž môže skúmať na strane kupujúceho, či má k dispozícii potrebné zariadenia či technické vybavenia potrebné k hospodáreniu, alebo či má založené pracovné zmluvy na poľnohospodárske práce. Na základe uvedených Komora môže zmluvu posúdiť ako špekulatívny a obchod zamedziť.

Sprísňujú sa podmienky na získanie statusu miestne žijúceho občana a tiež miestne žijúceho susedstva vedľajšej parcely. Účelom je zabránenie špekulatívnych pokusov o získanie lepšieho poradia v zozname záujemcov o pozemok.

Mení sa poradie predkupného práva. Podľa doteraz platných predpisov bolo poradie predkupného práva takéto: majiteľ, užívateľ, sused a len potom nasledovali s rovnakým predkupným právom chovateľ, ekologický poľnohospodár, pestovateľ osiva a producent výrobku s miestnym označením pôvodu. Od nového roka sa predkupné právo suseda posúva za predkupné práva všetkých tu vymenovaných priorizovaných činnosti.
 
Prichádzajú zmeny pri dedení pozemkov. Po novom budú tri možnosti na riešenie problémov s dedením spoluvlastníckych podielov. 1 - Pri dedení spoluvlastníckych pozemkov pribúda možnosť dohody vlastníkov o tom, ktorý podiel prináleží ktorému dedičovi. Toto bude najrýchlejšia a najlacnejšia možnosť ponechať pozemok v celku. Okrem toho je tu možnosť predaja pozemku a následné delenie už výnosu v rámci dedičského konania. Prípadne ako tretie, ponúknuť pôdu pre štát. Ak vlastníci po dobu 5-tich rokov nezvolia ani jednu možnosť, teda ani nepredajú, ani nezrušia spoluvlastnícky podiel pozemku, vtedy dôjde k nútenému odpredaju. Uvedené podmienky sa vzťahujú na zákonné dedenia a nie na prípady riešené závetom.

Od budúceho roka štát zaraďuje do programu odpredaja štátnych pozemkov aj pozemky s väčšou rozlohou ako 10 ha. Ostatné podmienky predaja štátnych pozemkov zostávajú rovnaké. Doteraz sa mohli predávať štátne pozemky zaradené do tohto programu len ak boli do veľkosti 10 ha.

Zdroj: Agroinform
20.12.2022